KVKK Bildirgesi

EDUHOL DİJİTAL EĞİTİM BİLİŞİM VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Eduhol Dijital Eğitim Bilişim ve Ticaret A.Ş. (“Eduhol” veya “Şirket”), müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Eduhol tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler şunlardır:

 • Adı soyadı, kullanıcı adı, meslek bilgisi, ülke, il, ilçe bilgisi, abone paket seçimi, e-posta, işlem tarihi, işlem tipi, işlem tutarı, kart markası, kart numarası, kesinti oranı, kesinti tutarı, kur, net tutar, ödeme tipi, ödeme tutarı, para birimi, sipariş numarası, taksit bilgileri, tarih, transfer bilgisi/IBAN ve tutar bilgisi.

Kişisel verileriniz gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimizce ödeme hizmetleri sistemi üzerinden elde edilen bilgiler ve Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve/veya tarafınızca doldurulan belgeler ve iletilen bilgiler aracılığıyla elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle; açık rızanızın bulunduğu hallerde ve KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:

 • Abone/üyelik sürecinizin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri hizmet hatları kapsamında yeterli desteğin verilmesinin sağlanması,
 • Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması,
 • Ödeme süreçlerinin yürütülmesi

amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, finans-muhasebe-faturalandırma ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, tarafınıza fatura gönderimi yapılması ve müşteri hizmet hatları kapsamında yeterli desteğin verilmesinin sağlanması amacıyla hizmet alınan yurt içinde ve yurt dışında bulunan tedarikçi firmalara ve yurt dışında yer alan sunucuların/yazılımların kullanılması nedeniyle aktarılmaktadır.

5. Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVKK’dan doğan taleplerinizi www.eduhol.com adresinde yer alan “İletişim Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.eduhol.com linkinden ulaşabilirsiniz.